Μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο

Εκτύπωση

OdisseasAthanassiou20.4.17

Κύριοι Μέτοχοι,

Το 2015 τα αποτελέσματα χρήσης κατέγραψαν νέα βελτίωση, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική θέση της LAMDA Development στο κλάδο ανάπτυξης και διαχείρισης εμπορικών κέντρων.
Καταφέραμε να αυξήσουμε τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου στον τομέα των εμπορικών κέντρων κατά 6% σε 39,8 εκατομμύρια ευρώ, παρά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων στη χώρα από τον Ιούνιο και έπειτα. Ως εκ τούτου, η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου πριν από τις αποτιμήσεις των ακινήτων αυξήθηκε κατά 7% σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 4,2%, ενώ τα εμπορικά κέντρα συνέχισαν να λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους μίσθωσης. Το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αλλά και εκείνες των μισθωτών και των επισκεπτών μας. Οι μοναδικές και ενδιαφέρουσες προτάσεις μας για κατανάλωση και ψυχαγωγία δημιουργούν, στο πλαίσιο της «εμπειρίας καταναλωτή», μια εξαιρετικά καλή βάση για το μέλλον και για την αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά καθώς και την ανάπτυξη ευκαιριών για περαιτέρω αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και, επομένως, για αύξηση των αποτιμήσεων των στοιχείων ενεργητικού όταν σταθεροποιηθεί συνολικά η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα.

Επιδόσεις το 2015

Όπως προαναφέρθηκε, το 2015 οι επιδόσεις υπήρξαν πολύ ικανοποιητικές και η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου κατέγραψε αύξηση 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Οι θετικές επιδόσεις των εμπορικών κέντρων μας, The Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζονται από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, επιδεικνύοντας παράλληλα αξιοσημείωτη αντοχή και επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά καλύτερες επιδόσεις από εκείνες της αγοράς στο σύνολό της καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση στην Ελλάδα και τους ισχύοντες ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, το 2015 η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη στα εμπορικά κέντρα μας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4%! Η πληρότητα εξακολουθεί να υπερβαίνει το 98%, αντικατοπτρίζοντας την ικανοποίηση των υφιστάμενων μισθωτών καθώς και τη συνεχή ζήτηση από νέους δυνητικούς μισθωτές. Έχουμε καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες διαχείρισης όσον αφορά τη διατήρηση και την προώθηση βελτιωμένων εμπειριών καταναλωτή, με αποτέλεσμα υψηλή επισκεψιμότητα και την παροχή πολύ υποστηρικτικών πλατφορμών λιανικής πώλησης για τους μισθωτές μας. Η θετική αυτή τάση συνεχίστηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Τα κτίρια γραφείων του Ομίλου κατάφεραν επίσης να διατηρήσουν την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία τους και συνεισέφεραν 1,7 εκατομμύριο ευρώ στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, όπως και το προηγούμενο έτος.
Αρνητική εξέλιξη, μολονότι σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, αποτελούν οι ζημίες από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του χαρτοφυλακίου μας, οι οποίες ανήλθαν σε 18,5 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω μείωσης της αξίας κατά 17,6 εκατομμυρίων ευρώ των οικοπέδων μας. Ως εκ τούτου, οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες του Ομίλου ανήλθαν σε 22,1 εκατομμύρια ευρώ έναντι καθαρών ζημιών ύψους 23,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2014.

Η συνολική καθαρή αξία ενεργητικού ανήλθε σε 408,1 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος της χρήσης (5,23 ευρώ ανά μετοχή), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν, βάσει της μεθόδου της αναλογικής ενοποίησης, σε 141 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός ενοποιημένος δανεισμός ανέρχεται σε 423 εκατομμύρια ευρώ, με μέσο επιτόκιο 4,4% και δείκτη καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 40,6%, γεγονός που αντικατοπτρίζει υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση σε ενοποιημένη βάση. Επισημαίνεται επίσης ότι τα δάνεια προς τη μητρική εταιρεία αναχρηματοδοτήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο με περίοδο εξόφλησης τριών επιπλέον ετών.


Άλλες εξελίξεις το 2015

Το 2015 συνεχίσαμε τις προσπάθειες επίτευξης προόδου στα επενδυτικά μας σχέδια και ειδικότερα την ανάπτυξη του ανεκμετάλλευτου τμήματος του κτιρίου IBC, την αξιολόγηση νέων ελκυστικών επενδύσεων σε ακίνητα του ιδιωτικού τομέα και, βεβαίως, την επιδίωξη της ανάπτυξης του πολυσήμαντου έργου του Ελληνικού.
Οι προσπάθειές μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης για την ανάπτυξη του ανεκμετάλλευτου τμήματος του κτιρίου IBC βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το ίδιο ισχύει για το έργο του Ελληνικού, δεδομένου ότι η πρόοδος των αρμόδιων αρχών δεν ήταν η αναμενόμενη, βάσει της σύμβασης που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2014. Αισιοδοξούμε, ωστόσο, για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων της σύμβασης αγοραπωλησίας και επομένως για την θετική εξέλιξη του έργου.

Πορεία προς τα εμπρός
Η εταιρεία μας έχει πλούσιο ιστορικό επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας, παραδείγματος χάριν με την απόκτηση του υπόλοιπου 40% της κυριότητας του Mediterranean Cosmos το 2010 έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ, την απόκτηση το 2013 της επικαρπίας του κτιρίου IBC (Golden Hall) έναντι 81 εκατομμυρίων ευρώ, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2014 και, βεβαίως, την κατακύρωση του έργου ανάπτυξης του παλαιού αερολιμένα Αθηνών («Ελληνικό») που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2014.

Πέραν από τη διατήρηση των εξαιρετικών λειτουργικών επιδόσεων στα εμπορικά κέντρα μας, διερευνούμε διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες για τη περαιτέρω βελτίωση της ηγετικής θέσης μας στην αγορά ανάπτυξης ακινήτων και επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα. Αναζητούμε συνεχώς κατάλληλες ευκαιρίες, ιδίως στον κλάδο των ακινήτων λιανικού εμπορίου. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε στην επίτευξη προόδου στο σημαντικό έργο του Ελληνικού το συντομότερο δυνατόν και στην υπέρβαση τυχόν δυσκολιών και εμποδίων που μπορούν να αναμένονται στην ανάπτυξη ενός έργου τέτοιου μεγέθους και τέτοιας σπουδαιότητας όχι μόνον για τους μετόχους μας αλλά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά τις επιδόσεις της τιμής της μετοχής μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρότι η μετοχή εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε σημαντικό discount από την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (περίπου 25%), το 2015, η τιμή της μετοχής αυξήθηκε κατά 20%, επίδοση σημαντικά καλύτερη από τις αρνητικές επιδόσεις της αγοράς (-24%).

Κύριοι Μέτοχοι,

Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αποδείξαμε την αντοχή μας και την επιμονή μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των κινδύνων με θετική προοπτική για τον μέλλον. Παραμένουμε αισιόδοξοι, βάσει των ιστορικών επιδόσεών μας και της παρούσας ισχυρής θέσης της εταιρείας, ότι θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε με επιτυχία τις δραστηριότητές μας και θα βελτιώσουμε περαιτέρω την ηγετική θέση μας στην αγορά και τα συμφέροντα των μετόχων μας.

Ο βασικός μας μέτοχος, η Consolidated Lamda Holdings, συνεχίζει να παρέχει αμέριστη στήριξη και, σε συνδυασμό με την υποστήριξη όλων των μετόχων, πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε τους κοινούς στόχους μας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους υπαλλήλους μας για τη σκληρή δουλειά, την προσήλωση και την ενθουσιώδη στήριξή τους στο κοινό μας όραμα.

Εκ μέρους της διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας.

Οδυσσέας Αθανασίου
Διευθύνων Σύμβουλος
LAMDA Development