Επιτροπή Ελέγχου

Εκτύπωση

Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου σήμερα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Πρόεδρο

- Ευτύχιο Βασιλάκη, Μέλος

- Χαρίτων Κυριαζή, Μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου