Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

Εκτύπωση

Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου σήμερα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Αναστάσιο Γιαννίτση
- Οδυσσέα Κυριακόπουλο
- Δημήτριο Πολίτη

Κανονισμός Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου