Αποτελέσματα ΕΝΙΑΜΗΝΟΥ 2018

Εκτύπωση

 

LAMDA Development - Αποτελέσματα ΕΝΙΑΜΗΝΟΥ 2018

ΝΕΟ ΡEΚΟΡ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΜΗΝΟ 2018

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ GOLDEN HALL

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου προ αποτιμήσεων κατά το ενιάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν σε €37,7 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 25,2% σε σχέση με το ενιάμηνο 2017 ως αποτέλεσμα, αφενός μεν της εξαγοράς του 50% του εμπορικού κέντρου TheMallAthens, αφετέρου δε της συνέχισης των εξαιρετικών επιδόσεων των εμπορικών κέντρων. Εάν δεν είχε προηγηθεί η προαναφερθείσα εξαγορά το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου προ αποτιμήσεων θα ήταν αυξημένο κατά 1,9%.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Κατά το ενιάμηνο του 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 2,9% σε σύγκριση με το ενιάμηνο του 2017. Επίσης, η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 2,2%, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την ηγέτιδα θέση της εταιρείας στη διαχείριση και λειτουργία εμπορικών κέντρων. Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων προσεγγίζει το 100% με αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις.  

Η επιτυχία στη διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών μας κέντρων σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά λιανικής, επιβεβαιώνεται από την προτίμηση που σταθερά επιδεικνύει το καταναλωτικό κοινό. Οι συνεργάτες μας, έμποροι λιανικής, τυγχάνουν συνεχούς υποστήριξης σε προωθητικές ενέργειες διαφήμισης και επικοινωνίας, προσβλέποντας στα οφέλη των υψηλών ποσοστών επισκεψιμότητας.

Η λειτουργική κερδοφορία του εμπορικού κέντρου TheMallAthens ανήλθε στα €20,7 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 4,1%. Επισημαίνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 1,6% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε αύξηση 2,0%.

Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων του εμπορικού κέντρου MediterraneanCosmos στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε αύξηση 2,3%, καθώς και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 1,0%. Η λειτουργική κερδοφορία του ανήλθε σε €10,7 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση 1,8% αποκλειστικά λόγω της αύξησης του ετήσιου μισθώματος προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, απόρροια της συμφωνίας επέκτασης της διάρκειας παραχώρησης κατά 30 έτη.

 Σε ό,τι αφορά στο GoldenHall, η λειτουργική του κερδοφορία το ενιάμηνο του 2018 ανήλθε σε €12,7 εκατ., παρουσιάζοντας ρεκόρ αύξησης κατά 7,6%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κινήθηκε ανοδικά, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 5,7%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκε ανοδικά με αύξηση 5,6%.   

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:

(ποσά σε € εκατ.) 9μηνο 2018 9μηνο 2017 (%) μεταβολή
The Mall Athens 20,7 13,0 59,2%  
Mediterranean Cosmos 10,7 10,9 -1,8%  
Golden Hall 12,7 11,8 7,6%  
Retail EBITDA 44,1 35,7 23,5%  

Σημειώνεται ότι το α΄ εξάμηνο 2017 η ιδιοκτησία του εμπορικού κέντρου The Mall Athens ανήρχετο σε 50%. Εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εξαγορά του The Mall Athens τα συνολικά λειτουργικά αποτελέσματα των εμπορικών κέντρων θα ήταν αυξημένα κατά 3,5%.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων του ομίλου ανήλθε στα €37,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,2%, αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.

Ιδιαίτερα σημαντική θετική εξέλιξη για την Εταιρεία αποτέλεσε το γεγονός ότι η θυγατρική της Πυλαία A.E., προχώρησε σε συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιοκτήτη της έκτασης στην οποία έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί το Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, για την παράταση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης της ως άνω έκτασης για 30 επιπλέον έτη, έως το 2065. H θετική επίπτωση της ως άνω συμφωνίας στην αξία του κέντρου αποτιμήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους από τους ορκωτούς εκτιμητές ανεβάζοντας την αξία του ακινήτου σε €181,3 εκατ.

Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €26,6 εκατ. έναντι ζημιών €22,0 εκατ. το ενιάμηνο 2017.

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €433,9 εκατ. (€5,57 ανά μετοχή).  

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.) 9μηνο 2018 9μηνο 2017 (%) μεταβολή
Αναλογικό (Pro-Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων 37,7 30,1 25,2%
Κέρδη / Ζημιές Αποτιμήσεων 45,3 -7,3  
Επίπτωση εξαγοράς 50% LOV - -10,7  
Καθαροί Τόκοι -20,2 -18,9  
Αποσβέσεις -0,9 -0,9  
Φόροι -23,3 -12,7  
Δικαιώματα Μειοψηφίας -12,0 -1,6  
Ενοποιημένα Αποτελέσματα 26,6 -22,0  

Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει πτώση της τάξης 16,5% σε σχέση με το κλείσιμο του έτους 2017, με τιμή μετοχής €5,76 στις 23/11/2018, ενώ ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ίδια περίοδο παρουσιάζει πτώση 25,2%.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται στο 42,3%, επίπεδο ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 30/09/2018, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ιδιαίτερα σημαντική θετική εξέλιξη για την Εταιρεία αποτέλεσε η συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιοκτήτη της έκτασης στην οποία έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί το Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, για την παράταση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης της ως άνω έκτασης για 30 επιπλέον έτη, έως το 2065.

Τον περασμένο Αύγουστο - μετά την ιδιαίτερα χρονοβόρα έκδοση της οικοδομικής άδειας τον Ιούνιο - έγινε η έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της δυτικής πτέρυγας του κτηρίου του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης  εντός του οποίου λειτουργεί το GoldenHall, με στόχο την ολοκλήρωση της επένδυσης πριν το τέλος του 2019. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €25 εκατ., ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει η επένδυση αυτή να συμπληρώσει και να ενισχύσει το υφιστάμενο εμπορικό κέντρο GoldenHall.

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ελληνικού, ενώ είναι σε εξέλιξη, μεταξύ άλλων, η έγκριση των πολεοδομικών μελετών μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και η χορήγηση άδειας μέσω του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού που αφορά στο Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα - Καζίνο, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικό Α.Ε. και την έναρξη των εργασιών.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του ενιαμήνου 2018 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.com και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.