Περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Εκτύπωση

Η Lamda Development θέτει την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα ως μια βασική παράμετρο σε κάθε επιχειρηματική και εμπορική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της έλλογης χρήσης όλων των πόρων της κοινωνίας- φυσικών, ανθρωπίνων και οικονομικών. Εστιάζει στην ανάγκη διαρκούς βελτίωσης και στοχεύει στη δημιουργία προτάσεων ουσιαστικής αναβάθμισης του αστικού ευ ζην. 

Εμπορικά και Ψυχαγωγικά Κέντρα

Με μελετημένο καταμερισμό, σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και πρότυπες βοηθητικές υπηρεσίες τα εμπορικά συγκροτήματα Golden Hall, The Mall Athens και Mediterranean Cosmos έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της περιβαλλοντικά φιλικής λειτουργίας τους, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα, στα εμπορικά κέντρα υπάρχουν εγκατεστημένα έξυπνα συστήματα (Building Management Systems) και αυτοματισμοί, που εξασφαλίζουν τον έλεγχο του φωτισμού και του κλιματισμού, περιορίζοντας τη σπατάλη στην κατανάλωση ενέργειας και αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επί μέρους μετρητικές διατάξεις ενέργειας, οι λαμπτήρες εξοικονόμησης, τα συστήματα ανακυκλοφορίας αέρα και έμμετρης διαχείρισης του νερού.

Επιπλέον, εφαρμόζονται σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση, ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες επιλογής νέου εξοπλισμού στις ανακαινίσεις χώρων, και δίνεται έμφαση στον εργονομικό σχεδιασμό και στα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Τέλος, διαρκώς παρακολουθείται και αξιολογείται η ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, καθώς και τα περιθώρια και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για περαιτέρω βελτιώσεις λόγω και της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης στον ενεργειακό τομέα.

Μαρίνα Φλοίσβου

Η Μαρίνα Φλοίσβου εφαρμόζει εγκεκριμένες πρακτικές και διαδικασίες με επίκεντρο την βιώσιμη ανάπτυξη, για τις οποίες έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις. 

Η διαχείριση της Μαρίνας Φλοίσβου βραβεύεται με την "Γαλάζια Σημαία" από το 2007, στις 6 Αυγούστου 2008 πιστοποιήθηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO 9001:2000 και για την περιβαλλοντική πολιτική της με ISO 14001:2004 από τον Οργανισμό LRQA, ενώ από τον Απρίλιο του 2011 ανήκει επίσημα στις βραβευμένες με πέντε (5) Χρυσές Άγκυρες μαρίνες βάσει του προγράμματος GoldAnchorAwardScheme του BritishMarineFederation (η μοναδική Ελληνική Μαρίνα με την εν λόγω βράβευση). 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες από τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, στο πλαίσιο της πολιτικής της βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθείται:

Λήψη Λυμάτων (δύο σταθμοί στην προβλήτα Α και μια πλησίον σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων), Συγκομιδή Απορριμμάτων και Απομάκρυνση από τις Προβλήτες, Δεξαμενές Συλλογής για Χρησιμοποιημένα Λιπαντικά Έλαια και για Σεντινόνερα από εξουσιοδοτημένες εταιρείες.

Ακόμα, εφαρμόζεται Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων, Καθημερινός Καθαρισμός Θαλάσσιου και Χερσαίου Χώρου με τη Βοήθεια Σκάφους και Μηχανοκίνητου Σαρώθρου, Συστηματικός Έλεγχος Ποιότητας Θάλασσας, καθώς και Υπηρεσίες και Γυμνάσια Αντιρρύπανσης. 

Το έργο στο Ελληνικό

Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και η εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής πιστοποίησης των έργων και εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, αποτελούν βασικά κριτήρια για το σχεδιασμό του έργου.

Ειδικότερα, πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπλαση με πολύ χαμηλό μέσο συντελεστή δόμησης, μικρότερο του 0,5, συντελεστή κάλυψης μικρότερο του 30% και εισφορά σε γη. Μια πολεοδόμηση, δηλαδή, πολύ πιο ήπια όχι μόνο από τη συνηθισμένη στους όμορους δήμους και στην Αττική, αλλά και σε συμφωνία με τα καλύτερα πρότυπα παγκοσμίως.

Κυρίαρχη παράμετρος του σχεδιασμού του Έργου είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου συνολικής έκτασης 2.000.000 τ.μ., ένα από τα μεγαλύτερα παράκτια πάρκα στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό. Η έκταση θα χαρακτηρίζεται από βλάστηση, που αναδεικνύει το μεσογειακό κλίμα και τη χλωρίδα της Αττικής.

Με την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου, αναμένονται σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά (π.χ. βελτίωση μικροκλίματος περιοχής) όσο και κοινωνικά (γνωριμία του επισκέπτη, κατοίκου, εργαζόμενου, οικογενειάρχη, με μία νέα εμπειρία ζωής που συμπεριλαμβάνει τον αθλητισμό, την αναψυχή και την ευεξία, τη διασκέδαση, τον πολιτισμό, τον αγροτουρισμό, διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, κ.λπ. μέσα στο πάρκο).

Επιπλέον, η αναβάθμιση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και η σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα αποτελούν επίσης, σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό στόχο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

Τέλος, βασικές προϋποθέσεις του έργου είναι ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον, στο φυσικό τοπίο, στο κλίμα και στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών χώρων, η διατήρησης – αναπαλαίωση κτιρίων ιστορικής σημασίας, η αξιοποίηση / μετασκευή μέρους των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και η σωστής διαχείριση όμβριων και υπόγειων υδάτων.